VINACHEM: Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

04:51' PM - Thứ tư, 04/11/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo yêu cầu tại văn bản số 05/CV-DUK ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tập đoàn đề nghị: Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam lấy ý kiến của người lao động; Đoàn Thanh niên Tập đoàn lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên về 04 Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển trước ngày 08/11/2020.

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xem tại đây