Phân NPK 12.8.12 và NPK 16.6.16

Mã sản phẩm: NPKVD
Phân ĐYT NPK bón thúc cho nhiều loại cây

Phân ĐYT NPK chuyên dùng cho cây cà phê

Mã sản phẩm: NPKVD
Phân ĐYT NPK chuyên dùng cho cây cà phê

Phân ĐYT NPK chuyên bón cho cây chè

Mã sản phẩm: NPKVD
Phân ĐYT NPK chuyên bón cho cây chè

Phân ĐYT NPK 4.12.7

Mã sản phẩm: NPKVD
Phân ĐYT NPK 4.12.7 chuyên bón cho đỗ, lạc

Phân ĐYT NPK chuyên dùng bón cho Khoai tây

Mã sản phẩm: NPKVD
Phân ĐYT NPK chuyên dùng bón cho Khoai tây, có hai loại: Phân ĐYT NPK 9.9.12 bón...

Phân ĐYT NPK 5.10.3

Mã sản phẩm: NPKVD
Phân ĐYT NPK bón lót cho nhiều loại cây