Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Ban hành Nghị định số 20/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Kèm theo Nghị định là Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Quy chế hoạt động của HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 30/5/2014, Hội đông thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành "Quy chế hoạt động của Hội đông thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam"