Hủy bán đấu giá CP của Cty CP Hơi Kỹ nghệ Que hàn

Lúc 16h00 ngày 29/10/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ...

Thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá bán CP của Công ty CP Cảng đạm Ninh Bình

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 12/111/2020.

Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Cảng Đạm Ninh Bình

Căn cứ Quyết đinh số 292/QĐ-HCVN ngày 04/9/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-HCVN ngày 04/9/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn: Ban tổ chức thông báo

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)