Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)